Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 - 9. ročník

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 - 9. ročník

20.1.2017, Bratislava

16.11.2017, Bratislava

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2017. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Najdôležitejšie  legislatívne zmeny pre rok 2017 (EIA, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, BOZP)

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 (EIA, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, BOZP)

Konferencia, ktorá Vám prinesie komplexný prehľadaktuálnom stave legislatívy, schválených a pripravovaných zmenách pre rok 2017 v oblasti odpadového hospodárstva, zákona o ovzduší, vodnom zákone, posudzovania vplyvov na životné prostredie i bezpečnosti práce.

Zákon o športe - právne, účtovné a daňové aspekty

Zákon o športe - právne, účtovné a daňové aspekty

31.1.2017, Bratislava

Jedinečná konferencia venovaná právnym, účtovným a daňovým aspektom nového zákona o športe. Na konferencii sa budeme venovať právnym vzťahom pri výkone športovej činnosti, problematike sponzorských zmlúv, zákonníku práce.

Transferové oceňovanie a transakcie medzi tuzemskými prepojenými osobami

Transferové oceňovanie a transakcie medzi tuzemskými prepojenými osobami

14.2.2017, Žilina

O transferovom oceňovaní sa na Slovensku začalo hovoriť v roku 2015. Od vtedy už platia pravidlá transferového oceňovania aj pre tuzemské závislé vzťahy. Práve táto problematika v súčasnosti trápi mnohé spoločnosti, ktoré majú transakcie s tuzemskými prepojenými osobami a ktorým od roku 2015 pribudli nové povinnosti. 

ENVIRO konferencia – 3. ročník

ENVIRO konferencia – 3. ročník

22.3.2017, Bratislava

Prinášame Vám 3.ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblastí.

Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trhu

Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trhu

30.3.2017, Bratislava

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. 

Zmeny v daniach v roku 2017

Zmeny v daniach v roku 2017

4.4.2017, Bratislava

Konferencia je venovaná dopadu daňových legislatívnych zmien na Vašu každodennú prax. Hlavné okruhy konferencie sú venované dani z pridanej hodnoty, dani z príjmov, transferovému oceňovaniu a daňovému poriadku.

Najdôležitejšie zmeny v IFRS - praktické príklady, legislatívne zmeny, dopady na podnikateľskú prax

Najdôležitejšie zmeny v IFRS - praktické príklady, legislatívne zmeny, dopady na podnikateľskú prax

7.4.2017, Bratislava

Jedinečná konferencia venovaná pripravovaným a schváleným zmenám z oblasti medzinárodných účtovných štandardov. Dozviete sa  o zmenách vo výnosoch, lízingu, konsolidácií a zmenách v štandarde finančné nástroje.

ERGONÓMIA 2017 - Trendy a skúsenosti pre zdravie pracovníkov

ERGONÓMIA 2017 - Trendy a skúsenosti pre zdravie pracovníkov

26.4.2017, Brno

Na obsahu konferencie intenzívne pracujeme. 

Daňová optimalizácia a daňová kontrola v roku 2017

Daňová optimalizácia a daňová kontrola v roku 2017

15.5.2017, Žilina

Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív.

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

14.9.2017, Bratislava

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práceochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov, ako aj prevencie úrazov a chorôb z povolania.

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi  - 7. ročník

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi - 7. ročník

11.10.2017, Bratislava

Na konferencii budú riešené pohľadávky a záväzky spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska reflektujúce aktuálne zmeny v legislatíve, ako i prípadové štúdie úspešného vymáhania pohľadávok z hľadiska času a analytickej evidencie na vybraných účtoch pohľadávok a záväzkov. 

Fotogaléria
Video