Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam
Kapacita konferencie je plne obsadená.

Vstup na konferenciu len s platnou pozvánkou.

Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Konferencia sa koná pod záštitou 

logo MSVVaS   a   logo SPU

Ľutujeme. Kapacita konferencie je plne obsadená. Vstup na konferenciu len s platnou pozvánkou.

Ak máte záujem byť informovaný o ďalšom termíne konferencie v predstihu, prosím vyplňte nasledujúci formulár.

Ďakujeme.

Popis

Aké zmeny v každodennom živote školy prináša školský rok 2017/2018? Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami v legislatíve, ale aj s ďalšími zmenami v školstve a výchovno-vzdelávacom procese. Odpovede na problematické situácie, s ktorými sa vo svojej praxi stretávate a podnety na ich najvhodnejšie riešenia, Vám poskytnú jednotlivé témy konferencie. Vysoká miera odbornosti jednotlivých tém je zabezpečená fundovanými odborníkmi, ktorí sa dlhoročne venujú tejto problematike, či už z pohľadu legislatívy, alebo jej aplikácie v praxi.

Tématické zameranie konferencie:

 • Aktuálne zmeny v legislatíve od nového školského roka
 • Vecné zmeny platné od nového školského roka
 • Zaraďovanie a odmeňovanie pedagogických zamestnancov
 • Ako na problémových žiakov

Príďte sa dozvedieť viac od našich renomovaných lektorov a stretnúť sa s Vašimi kolegami. Získajte nové informácie a načerpajte nové nápady, aby ste ako hlavný pilier Vašej školy urobili vždy správne rozhodnutie.

Lektori budú zverejnení neskôr.

Konferencia je určená

Určená pre:

Konferencia je určená pre riaditeľov škôl a školských zariadení.

Program konferencie:

9:00 – 09:45
Legislatívne zmeny v novom školskom roku

 • novela školského zákona,
 • novela zákona o štátnej správe v školstve,
 • novela zákona o financovaní regionálneho školstva
 • prehľad najvýznamnejších  legislatívnych zmien

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

9:45 – 10:10 
Vecné zmeny v novom školskom roku

 • prehľad zmien v štátnych vzdelávacích programoch od 1. septembra 2017
 • ďalšie vecné zmeny
 • plnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti regionálneho školstva

Lektor: Ing. Marián Galan

10:10 – 10:55 
Zmeny vo financovaní

 • Praktický dopad novely zákona o financovaní regionálneho školstva (dopravné, havárie...)
 • Zmeny nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z. o podrobnostiach rozpisu finančných prostriedkov
 • Zmeny nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov

Lektor: Ing. Jana Sládečková

10:55 – 11:10 Prestávka na občerstvenie

11:10 - 11:30 Ševt - partner konferencie

11:30 – 11:45 Nové trendy v didaktike

Lektor: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

11:45 - 12:00 Predstavenie online portálu - www.skolaefektivne.sk

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 13:45
Kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • Ako postupovať pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a kariérových pozícií 

Lektor: Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

13:45 – 14:30
Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov

 • Správne postupy pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do platových tried

Lektor: Mgr. Hilda Dudáková

14:30 – 15:00 
„Poruchy správania v detskom veku, možnosti prevencie a intervencie  v školskom prostredí“

 • V prednáške budú prezentované základné východiská porúch správania, ich prejavy, prevalencia. Budú predstavené možnosti práce s deťmi s poruchami správania, komplexný program starostlivosti o žiaka v školskom prostredí, typy intervencií a preventívnych stratégií.

Lektor: PhDr. Eva Smiková, PhD.

15:00 – 15:30 
Projektová činnosť ako jedna z možností získavania finančných zdrojov

Lektor: Bc. Jasmina Nasariková

15:30 – 16:00
Diskusia a tombola

Na konferencii sa stretnete s pojmami ako:

školský zákon, zmeny v legislatíve, zákon o štátnej správe, zákon o financovaní regionálneho školstva a zmeny vo financovaní, Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti regionálneho školstva, zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese, zmeny v štátnych vzdelávacích programoch, zaraďovanie a odmeňovanie pedagogických zamestnancov, problémový žiak, nové trendy v didaktike

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR.

Ing. Marián Galan

Ing. Marián Galan

Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

Ing. Jana Sládečková

Ing. Jana Sládečková

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD.

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD.

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu 

Mgr. Ján Sitarčík PhD.

Mgr. Ján Sitarčík PhD.

Odbor pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.

PhDr. Eva Smiková PhD.

PhDr. Eva Smiková PhD.

Psychologička, pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa venuje vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie sociálnopatologických javov, porúch správania, agresivity, šikanovania. Ako pracovníčka Úseku metodickej a vzdelávacej činnosti sa podieľa na príprave legislatívnych a koncepčných materiálov, expertíz. Lektorovala viaceré tréningové programy zamerané na rozvoj sociálnopsychologických kompetencií. Jej ďalšími činnosťami sú poradenstvo pre deti a dospelých, supervízia pre odborných zamestnancov v rezorte školstva, znalecká činnosť pre súdy a políciu, prednášková a publikačná činnosť, vystúpenia v rozhlase a televízii.

Bc. Jasmina Nasariková

Bc. Jasmina Nasariková

Riaditeľka Materskej školy Miloslavov

Mgr. Hilda Dudáková

Mgr. Hilda Dudáková

Miesto konania:

Hotel Grand*** Žilina - VIX RESTAURANT spol. s r.o.
Sládkovičova 3
010 01 Žilina

Organizátori konferencie

 

Partneri konferencie 

          logo sevt       

logo absis marykay  

              

   

   

Mediálny partnerŠkola efektívne

Ľutujeme. Kapacita konferencie je plne obsadená. Vstup na konferenciu len s platnou pozvánkou.

Ak máte záujem byť informovaný o ďalšom termíne konferencie v predstihu, prosím vyplňte nasledujúci formulár.

Ďakujeme.

Do not fill this:

Sprievodný program:

MARY KAY

Tombola

tombola

Video

video