BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

29.11.2017 , Žilina

Cieľom 2.ročníka konferencie je poskytnúť účastníkom praktický prehľad v rámci oblasti BOZP. Získate informácie o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018, pripravíme Vás na veľké zmeny v PZS, dozviete sa, že zmeny v ochrane osobných údajov sa týkajú aj Vás. Na konferencii nebude chýbať riadená panelová diskusia. 

Popis

Cieľom 2.ročníka konferencie BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi je poskytnúť účastníkom praktický prehľad v rámci oblasti BOZP. Získate informácie o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018, pripravíme Vás na veľké zmeny v pracovnej zdravotnej službe, dozviete sa, že zmeny v ochrane osobných údajov sa týkajú aj Vás. Informácie o kontrolách a závažných pracovných úrazoch získate priamo od riaditeľa Inšpektorátu práce. Na praktických príkladoch prejdeme riešenie pracovných úrazov z pohľadu bezpečnostného technika a právnika. Na konferencii nebude chýbať riadená panelová diskusia vedená autorizovanou bezpečnostnou techničkou.

Viete načo všetko sa pripraviť a čomu sa nedá v oblasti BOZP pre rok 2018 vyhnúť? Len s nami:

 • získate prehľad o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018,
 • uistite sa, že poznáte všetky svoje právomoci pri kontrolách, aby ste mali v hlave vždy ten správny argument,
 • oboznámte sa s často riešenými pracovnými úrazmi z pohľadu bezpečnostného technika, ale aj právnika,
 • pripravte sa na veľké zmeny v pracovnej zdravotnej službe od roku 2018,
 • a nezabudnite, že zmenám v ochrane osobných údajov sa nevyhnete ani Vy. 

Darček pre Vás: MANUÁL NA VYPLNENIE ZÁZNAMU O REGISTROVANOM PRACOVNOM ÚRAZE a SPRIEVODCA PRACOVNÝM ÚRAZOM

 

Konferencia je určená

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Program konferencie

8:30 –  9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:15– 9:40  Ing. Tamara Paceková

Aktuálne a pripravované zmeny v legislatíve BOZP

 • Zákon o BOZP, vyhláška o technických zariadeniach – aplikácia povinnosti zamestnávateľa v praxi
 • Predpisy v oblasti technických zariadení – bezpečnostné požiadavky pred sprístupnením na trh a do prevádzky (nariadenia vlády SR – výťahy, tlakové zariadenia, jednoduché tlakové nádoby), novela nariadenia vlády SR – výťahy – požiadavky na výťahy v existujúcich budovách)
 • Zrušená norma o aktívnych bleskozvodoch a prax   
 • Pripravované predpisy (zákon o inšpekcii práce, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP)

9:40 - 10:20  JUDr. Rudolf Kubica

Právomoci Inšpektorátov práce a zamestnávateľov pri kontrolách a šetreniach závažných pracovných úrazov

 • Čo všetko ako podnikateľ potrebujete vedieť, vám na konferencii odprednáša riaditeľ Žilinského inšpektorátu práce.

10:20 – 10:35  Prestávka s občerstvením

10:35 – 10:55  Mgr. Sylvia Szabó, partnerka Ružička Csekes, s. r. o.

Porušením predpisov na úseku BOZP hrozí zamestnávateľovi aj trestná zodpovednosť právnickej osoby

Dozviete sa ako súvisí trestný čin všeobecného ohrozenia so zamestnávateľom – právnickou osobou a povinnosťami, ktoré má zamestnávateľ na úseku BOZP. Na prípadovej štúdii Vám vysvetlíme ako sa porušenie predpisov BOZP môže stať trestným pre právnickú osobu a ako tomu zabrániť.

10:55 – 11:30  Ľubica Kuševová, JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Pracovný úraz v praxi - rôzne situácie a ich reálne riešenia

 • Najčastejšie a najzaujímavejšie situácie z pohľadu právnika, ale aj bezpečnostného technika v dvoch rovinách:

a) zamestnávateľ sa snaží vyvliecť z povinností hoci k zapríčineniu úrazu došlo jeho pochybením,

b) zamestnanec sa snaží presvedčiť, že k úrazu došlo zapríčinením zamestnávateľa (ako sa môže zamestnávateľ brániť).

11:30 - 12:00 Riadená panelová diskusia

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 13:45  MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Pracovná zdravotná služba (PZS) - súčasná podoba PZS v praxi, pripravované zmeny

 • Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. -  spolupráca s PZS
 • Spôsob zabezpečenia PZS zo strany zamestnávateľa
 • Náplň činnosti PZS podľa kategórií prác

13:45 – 14:00 Riadená panelová diskusia

14:00 – 14:15 Prestávka s občerstvením

14:15 – 14:55 JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP od roku 2018

 • Ako viesť dokumentáciu BOZP, dokumentácia k úrazom, kamerové systémy – najdôležitejšie informácie

14:55 – 15:20 Riadená panelová diskusia

15:20 – 15:30 Tombola, záver podujatia

 

Mimo hlavnej sály:

PhDr. Ján Barica

Workshop: Ako riešiť následky pracovného úrazu na pracovisku

 

Na konferencii sa stretnete s pojmami ako:

vyhláška o technických zariadeniach a o stavebných prácach, zákon č. 355/2007, pracovná zdravotná služba, rizikové práce, choroby z povolania, pracovný úraz, inšpektorát práce a jeho právomoc, ochrana osobných údajov, ochrana zdravia pri práci, kategórie prác, dokumentácia BOZP a k pracovným úrazom, kamerový systém,

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany s dlhoročnými skúsenosťami. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti. Predtým pracovala 10 rokov na pozícii staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky.

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení.  Je zamestnaná na MPSVR SR, odbor ochrany práce. Podieľa sa na príprave právnych predpisov v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, bezpečnosti technických zariadení, aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách

JUDr. Rudolf Kubica

JUDr. Rudolf Kubica

Dlhoročne pôsobí na Inšpektoráte práce v  Žiline. Momentálne pôsobí ako Hlavný inšpektor práce, vedúci služobného úradu. Zodpovedá za chod celého Inšpektorátu práce v Žiline. Zároveň sa venuje aj lektorskej činnosti. Má oprávnenie na vzdelávanie v oblasti BOZP.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR; vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

PhDr. Ján Barica

PhDr. Ján Barica

Psychológ, kouč, supervízor, diagnostik, assessor pre výber a kariérny rast, tréner a odborný poradca pre marketing a predaj. V rámci svojej praxe sa venuje aj lektorskej činnosti vo firmách na Slovensku i v Českej republike.

Mgr. Sylvia Szábó

Mgr. Sylvia Szábó

Partnerka Ružička Csekes s. r. o., advokátka špecializujúca sa na korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie protispoločenskej činnosti a preventívne opatrenia.

Ružička Csekes s.r.o. má ako prvá advokátska kancelária na Slovensku k dispozícii skupinu 8 špecialistov zaoberajúcich sa právnou problematikou korporátnej kriminality – trestnej činnosti právnických osôb. Portfólio jej služieb zahŕňa prevenčné opatrenia, prípravu vnútorných protikorupčných predpisov a programov dodržiavania právnych predpisov (tzv. Compliance programy), audity ich dodržiavania, prípravu a podporu pri kontrolách/vyšetrovaniach správnych orgánov (vrátane tzv. Dawn Raids), ako aj podporu právnických osôb, najmä veľkých spoločností, v trestných konaniach.

Banka Žilina

Legionárska 1,

010 01 Žilina

Holiday Inn Holiday Inn
Holiday Inn

Mapa

GPS súradnice:

N 49° 13' 30.022'' E 18° 44' 12.013''

MHD info:

Linky: 3, 4, 6, 16, 24, 26, 31Organizátori

Partneri

                              logo r-c

logo play full           marykay

logo mercure

   

Mediálny partner BOZPonline

 

 

Záväzná prihláška na konferenciu

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník , 29.11.2017 Žilina

Do not fill this:
Do not fill this:
Údaje objednávateľa
Typ objednávky:
* Vyplňte v prípade ak ste členom SKAU (Slovenská komora audítorov)
Údaje o účastníkoch
Bezplatné doplnkové služby
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Počet účastníkov: 1
Zľava: 0 €
CENA: 100,00 EUR bez DPH

Sprievodný program:

WORKSHOP

RNDr. Ján Barica, PhD. - Ako riešiť následky pracovného úrazu na pracovisku

workshop

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Video

video

Fotogaléria

fotogaleria