BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

14.9.2017 , Bratislava

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov.

Popis

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práceochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov.

Konferencia je obsahovo rozdelená do 2 hlavných častí. Prvá časť sa venuje aktuálnej legislatíve v rámci BOZP, z nej vyplývajúcich požiadaviek na zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj dopadu na pracovno-právne vzťahy. Druhá časť je zameraná na BOZP v praxi, pracovné úrazy, kontrolný systém dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP a výchovu a vzdelávanie zamestnancov na úseku BOZP. 

Konferencia je určená

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Program konferencie

8:30 –  9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:15– 10:15  Ing. Tamara Paceková

Aktuálna legislatíva v oblasti BOZP, zmeny a pripravované predpisy v tejto oblasti

 • Zákon o BOZP, vyhláška o technických zariadeniach – aplikácia povinnosti zamestnávateľa v praxi
 • Predpisy v oblasti technických zariadení – bezpečnostné požiadavky pred sprístupnením na trh a do prevádzky (nariadenia vlády SR – výťahy, tlakové zariadenia, jednoduché tlakové nádoby), novela nariadenia vlády SR – výťahy – požiadavky na výťahy v existujúcich budovách)
 • Zrušená norma o aktívnych bleskozvodoch a prax   
 • Pripravované predpisy (zákon o inšpekcii práce, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP)

10:15 – 10:45  Prestávka s občerstvením

10:45 – 11:30  JUDr. Rudolf Kubica

Prečo je BOZP súčasťou dobrého podniku

 • Prečo riešiť otázky týkajúce sa BOZP?
 • Zákonné povinnosti v oblasti BOZP
 • Povinnosti zamestnávateľa a riziká plynúce z neinformovanosti

11:30 - 12:00  JUDr. Miroslav Tichý

Bezpečnosť práce – neoddeliteľná súčasť pracovno-právnych vzťahov

 • Zásady v rámci predzmluvných vzťahov
 • Oboznamovanie zamestnancov s právnymi predpismi a kontrola ich dodržiavania
 • Ukončenie pracovného pomeru – z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, alebo zo zdravotného hľadiska

12:00 – 13:00 – Obed

13:00 - 13:30  JUDr. Miroslav Tichý

Postihy za porušovanie pracovnej disciplíny

 • Ne/Plnenie pokynov nadriadených a sankcie
 • Riadne hospodárenie s pridelenými pracovnými prostriedkami
 • Dodržiavanie liečebného režimu
 • Dodržiavanie zákazu fajčenia
 • Nedostatky, ktorých sa dopúšťajú nadriadení

13:30 - 14:15  MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba, rizikové práce, choroby z povolania

 • Povinnosti zamestnávateľov  v ochrane zdravia pri práci v zákone č. 355/2007 Z. z. - pripravované zmeny
 • Pracovná zdravotná služba (PZS) - súčasná podoba PZS v praxi, pripravované zmeny
 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu
 • Rizikové práce a choroby z povolania v SR 

14:15 – 14:30  Prestávka s občerstvením

14:30 – 16:00  Ľubica Kuševová

BOZP v praxi

 • Tvorba dokumentácie
 • Pracovné úrazy v skratke - vznik, spísanie, hlásenie, šetrenie
 • Kontrolný systém dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP
 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov na úseku BOZP
 • BOZP a prevádzkované resp. používané zariadenia

16:00 – Tombola a ukončenie konferencie

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany s dlhoročnými skúsenosťami. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti. Predtým pracovala 10 rokov na pozícii staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky.

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách.  

JUDr. Miroslav Tichý

JUDr. Miroslav Tichý

Pôsobí na Žilinskej univerzite ako pedagogický zamestnanec s orientáciou na otázky pracovnoprávnych vzťahov. Má dlhoročné skúsenosti najmä v oblasti pracovného práva. Pracoval v štátnej, verejnej i podnikateľskej sfére ako právnik, vedúci personálneho oddelenia a šéfredaktor odborného časopisu Personálny a mzdový poradca podnikateľa. 

JUDr. Rudolf Kubica

JUDr. Rudolf Kubica

Dlhoročne pôsobí na Inšpektoráte práce v  Žiline. Momentálne pôsobí ako Hlavný inšpektor práce, vedúci služobného úradu. Zodpovedá za chod celého Inšpektorátu práce v Žiline. Zároveň sa venuje aj lektorskej činnosti. Má oprávnenie na vzdelávanie v oblasti BOZP.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR; vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1,2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Organizátori

Partneri

                   

    Hotel Mercure                

   

Mediálny partner 

 

Záväzná prihláška na konferenciu

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník , 14.9.2017 Bratislava

Do not fill this:
Do not fill this:
Údaje objednávateľa
Typ objednávky:
Údaje o účastníkoch
Bezplatné doplnkové služby
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Počet účastníkov: 1
Zľava: 0 €
CENA: 100,00 EUR bez DPH

Pre každého účastníka konferencie máme pripravené dva praktické darčeky:

Manuál na vyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Sprievodca pracovným úrazom