BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

14.9.2017 , Bratislava

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práceochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov, ako aj prevencie úrazov a chorôb z povolania.

Popis

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov, ako aj prevencie úrazov a chorôb z povolania.

Konferencia je obsahovo rozdelená do 2 hlavných častí. Prvá časť sa venuje aktuálnej legislatíve vrámci BOZP, z nej vyplývajúcich požiadaviek na zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj dopadu na pracovno-právne vzťahy. Druhá časť je zameraná na BOZP v praxi, čo sa týka najmä pracovnej zdravotnej služby, pracovných úrazov a chorôb z povolania.  

Konferencia je určená

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Program konferencie

8:30 –  9:00 

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:45 

Aktuálna legislatíva v oblasti BOZP, zmeny a pripravované predpisy v tejto oblasti

 • Zákon o BOZP, vyhláška o technických zariadeniach a vyhláška o stavebných prácach – aplikácia povinnosti zamestnávateľa v praxi
 • Nové predpisy v oblasti technických zariadení (nariadenia vlády SR – výťahy, tlakové zariadenia, jednoduché tlakové nádoby)
 • Pripravované predpisy (doprava, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP)

9:45 – 10:30 

Prečo je BOZP súčasťou dobrého podniku

 • Prečo riešiť otázky týkajúce  sa BOZP?
 • Zákonné povinnosti v oblasti BOZP
 • Povinnosti zamestnávateľa a riziká plynúce z neinformovanosti

10:30 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15

Pracovná zdravotná služba (PZS), rizikové práce a  choroby z povolania

 • povinnosti, zamestnávateľov  v ochrane zdravia pri práci
 • náplň činnosti PZS a súčasná podoba PZS v praxi
 • kategorizácia prác a rizikové  práce 
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu u zamestnancov
 • kontroly činnosti PZS u zamestnávateľa
 • uznávanie chorôb z povolania

12:15 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:00 

Bezpečnosť práce – neoddeliteľná súčasť pracovno-právnych vzťahov

 • Zásady vrámci predzmluvných vzťahov
 • Oboznamovanie zamestnancov s právnymi predpismi a kontrola ich dodržiavania
 • Ukončenie pracovného pomeru – z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, alebo zo zdravotného hľadiska

14:00 – 15:00 

Postihy za porušovanie pracovnej disciplíny

 • Ne/Plnenie pokynov nadriadených a sankcie
 • Riadne hospodárenie s pridelenými pracovnými prostriedkami
 • Dodržiavanie liečebného režimu
 • Dodržiavanie zákazu fajčenia
 • Nedostatky, ktorých sa dopúšťajú nadriadení

15:00 – 15:15 - Prestávka s občerstvením

15:15 – 16:00

BOZP v praxi

 • Tvorba dokumentácie
 • Pracovné úrazy v skratke - vznik, spísanie, hlásenie, šetrenie
 • Kontrolný systém dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP
 • Výchova  a vzdelávanie zamestnancov na úseku BOZP
 • BOZP a prevádzkované resp. používané zariadenia

16:00 – 16:20 

Prípadová štúdia: Bezpečnosť je základom všetkého

 • Spoločnosť FERCAM Slovakia, držiteľ osvedčenia „Bezpečný podnik 2015“
 • Dôvody implementácie metodiky BOZP
 • Prínos pre spoločnosť FERCAM Slovakia a jej vedenie
 • Ako ďalej s bezpečnosťou

16:20 – 16:50

Kampaň EU-OSHA „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“

 • Zdravé pracoviská pre všetkých, podpora udržateľného pracovného života 
 • Hlavné ciele kampane, jej kľúčové dátumy 
 • Prevencia počas celého pracovného života – holistický prístup 
 • Rovnováha medzi pracovnými požiadavkami a možnosťami jednotlivca (Koncepcia pracovnej schopnosti) 
 • Hodnotenie rizík na základe veku 
 • Podpora ochrany zdravia na pracovisku (prispôsobenie pracovísk starším zamestnancom, celoživotné vzdelávanie, riadenie ľudských zdrojov a BOZP) 
 • Prínosy a možnosti zapojenia sa do kampane

16:50 – 17:10

Inovatívne riešenia spoločnosti CEIT v oblasti ergonómie

 • Predstavenie riešení, služieb a produktov CEIT v spolupráci so SES v ergonómií
 • Realizované projekty v detailnom projektovaní pracovísk a výskume
 • Najnovší produkt CERAA mobilná aplikácia pre rýchly screening ergonómie
 • Vízie pre nové riešenia a produkty v ergonómií

17:10 - Tombola

Ing. Laurencia Jančurová

Ing. Laurencia Jančurová

Pôsobí v rámci NIP na pozícii hlavného radcu, kontaktnej osobypre Európsku agentúru pre BOZP v Bilbao. Usmerňuje inšpektoráty práce a pripravuje materiály pre zlepšovanie stavu BOZP. Aktívne participuje na skúškach, školeniach a konferenciách k problémom BOZP na národnej i medzinárodnej úrovni.

Ing. Martina Gašová PhD.

Ing. Martina Gašová PhD.

Popri doktorandskom štúdiu sa venovala priemyselnej ergonómií v spoločnosti CEIT, a.s. ako ergonóm, projektový manažér a výskumník. Zároveň pôsobí ako aktívny ergonóm v Slovenskej ergonomickej spoločnosti, ale aj ako člen technickej komisie TK 29 Bezpečnosť strojov a ergonómia – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Aktívne spolupracuje s univerzitným prostredím a venuje sa výchove nových ergonómov. 

Peter Manas, DiS MBA

Peter Manas, DiS MBA

Pôsobí ako konateľ v spoločnosti FERCAM Slovakia, čomu predchádzala pozícia operatívneho riaditeľa. Pracovné skúsenosti získaval postupne na pozíciách ako disponent MKD, technik, controlling. Je držiteľom bezpečnostného certifikátu vydaného UN department of safety and security. Pracoval na bezpečnostnej certifikácii FERCAM Slovakia vydanej Civil Penalty Border Force UK a osvedčení vydaného NIP SR „Bezpečný podnik 2015“

JUDr. Rudolf Kubica

JUDr. Rudolf Kubica

Dlhoročne pôsobí na Inšpektoráte práce v  Žiline. Momentálne pôsobí ako Hlavný inšpektor práce, vedúci služobného úradu. Zodpovedá za chod celého Inšpektorátu práce v Žiline. Zároveň sa venuje aj lektorskej činnosti. Má oprávnenie na vzdelávanie v oblasti BOZP.

Ľubica Kuševová

Ľubica Kuševová

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany s dlhoročnými skúsenosťami. V súčasnosti sa venuje odbornej poradenskej a lektorskej činnosti. Predtým pracovala 10 rokov na pozícii staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky.

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách.  

JUDr. Miroslav Tichý

JUDr. Miroslav Tichý

Pôsobí na Žilinskej univerzite ako pedagogický zamestnanec s orientáciou na otázky pracovnoprávnych vzťahov. Má dlhoročné skúsenosti najmä v oblasti pracovného práva. Pracoval v štátnej, verejnej i podnikateľskej sfére ako právnik, vedúci personálneho oddelenia a šéfredaktor odborného časopisu Personálny a mzdový poradca podnikateľa. 

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR; vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1,2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Organizátori

Partneri

                    CEIT

       Hotel Mercure                

   

Mediálny partner 

 

Fotogaléria
Fotogaléria
Video